Thu?t ng? "Smart TV" l?n ??u tiên ???c Samsung s? d?ng h?i n?m 2011 và v? sau ???c các nhà s?n xu?t TV s? d?ng r?ng răi. Ch? ngo?i tr? Sony, hăng ?ă g?i nh?ng thi?t b? t??ng ???ng nh? "Smart TV" là "Internet TV".
Nh?ng chính xác Sart TV là ǵ? Theo Cnet, xét v? khái ni?m, ?ó là nh?ng chi?c TV thông minh nh? smartphone có các ?ng d?ng h? tr? cho phép ng??i dùng xem ???c video, t́m ki?m trên Internet, ch?i game và làm ???c nhi?u th? trên m?t màn h́nh r?ng.
Ví d? nh? các ?ng d?ng mi?n phí ph? bi?n bao g?m YouTube và Facebook, v?i giao di?n ng??i dùng ???c tùy ch?nh cho phù h?p ?? xem TV. Tuy nhiên, nh?ng d?ch v? video-on-demand (vi?t t?t là VOD, t?c xem video theo yêu c?u) nh? Netflix c?a M? b? gi?i h?n ? châu Á. Phát tri?n theo xu h??ng Netflix là ?ng d?ng K-Pop Zone c?a TV LG Smart và ?ng d?ng SingTel mio TV Play c?a Samsung Smart Hub. D?ch v? stream video nh?c c? h?n ???c áp d?ng ph??ng th?c thanh toán m?i ch??ng tŕnh c? th? mà b?n xem, trong khi g?n ?ây h́nh th?c thanh toán cung c?p thêm l?a ch?n thuê phim 48 ti?ng.


Smart Hub c?a Samsung


M?t thi?u sót khác ?áng l?u ư ?ó là các ?ng d?ng v? n?ng su?t cho dù có nhi?u ?ng d?ng ??nh h??ng gi?i trí, t? game mini (Funspot) và game Internet (Aupeo) ??n các c?ng l?u tr? h́nh ?nh (Flickr) và Google Maps... Nh?ng ?ng d?ng này ???c t?i v? t? m?t kho ?ng d?ng tr?c tuy?n ??c bi?t - ???c truy c?p tr?c ti?p t? Smart TV.

?i?u khi?n Magic remote c?a LG


?? nâng c?p t?ng th? tr?i nghi?m ng??i dùng, r?t nhi?u nhăn hi?u TV ?ă ra m?t các ?ng d?ng ?i?u khi?n t? xa t??ng thích v?i thi?t b? iOS và Android. Hai ?ng d?ng t? xa n?i b?t có th? k? ??n là vi?c "c?y" ph?n m?m bàn phím và bàn ?i?u khi?n c?m ?ng Touchpad ?? vi?c nh?p v?n b?n và ?i?u h??ng ?ng d?ng d? dàng h?n so v?i m?t chi?c remote truy?n th?ng. LG ti?n t?i m?t b??c s? d?ng ?i?u khi?n t? xa có c?m bi?n chuy?n ??ng Magic Remote (h́nh ?nh trên), trong khi Samsung h? tr? nh?n d?ng b?ng gi?ng nói và khuôn m?t.
??i v?i k?t n?i Internet, nhi?u Smart TV có tích h?p s?n k?t n?i Wi-Fi nh? ngày nay (onboard hay thông qua tùy ch?n USB Dongle). Nó giúp ng??i dùng kh?i r?c r?i l?p ??t dây cáp k?t n?i vào c?ng Ethernet. Nh?ng ng??i thích có dây th??ng dùng các adapter Powerline ?? thu h?p kho?ng cách gi?a các b? ??nh tuy?n home router và Smart TV.
D??i ?ây là b?ng khái quát v? các n?n t?ng smart TV khác nhau: